กิจกรรม

 
       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปฐมวัย มุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัยทุกระดับชั้นได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ตระหนักถึงความสำคัญและได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
 

ิจกรรมตามวันสำคัญของชาติ วันสำคัญทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมไทย

       กิจกรรม "วันไหว้ครู...ฝากหนูเป็นศิษย์"

       กิจกรรม "วันเข้าพรรษา"
       กิจกรรม "สายใยรักจากลูกสู่แม่"
       กิจกรรม "วันลอยกระทง"
       กิจกรรม "สานสัมพันธ์วันพ่อ"
       กิจกรรม "วันปีใหม่"
       กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ"
       กิจกรรม "วันสงกรานต์"
 

ิจกรรมอื่นๆ

       กิจกรรม "ดรุณทัศนา พาหนูสู่โลกกว้าง"
       กิจกรรม "ตรวจสุขภาพระจำเดือน"
       กิจกรรม "วันปิดภาคเรียน"
       กิจกรรม "ต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือน"
      กิจกรรม "เปิดโลกปฐมวัยไปกับค่ายแห่งการเรียนรู้"
      กิจกรรม "ลูกช้างแรลลี"
     กิจกรรม "ปันน้ำใจสู่เด็กแดนไกล"
      กิจกรรมต่างๆ ที่ทางคณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยจัดขึ้น
       กิจกรรม "ร้อยดารา ผกาพราย ที่ปลายฟ้า"