ติดต่อโรงเรียน

   
   โทร.      0-3425-4500
               0-34 25-5095   ต่อ  29291 

   โทรสาร  0-3425-4500

  
   
   ที่ตั้งโรงเรียน

,มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม