การเรียนการสอน

 
จำนวนนักเรียน ห้องเรียน ตามแผนการรับนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา
 
 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

 
 

อนุบาลปีที่

1/1

20

 
 

 

1/2

20

 
 

อนุบาลปีที่

2/1

20

 
 

 

2/2

20

 
 

อนุบาลปีที่

3/1

20

 
 

 

3/2

20

 
 
กิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจำวัน
      เด็กๆ ทำอะไรกันบ้างนะในหนึ่งวัน

กิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

กิจกรรมเสรี - เล่นตามมุม

กิจกรรมกลางแจ้ง

กิจกรรมสงบ

รับประทานอาหารกลางวัน

แปรงฟัน - อาบน้ำ

นอนพักผ่อนกลางวัน

อาหารว่าง

เกมการศึกษา

 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
      ด้านกิจกรรมพลศึกษา  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โรม วงศ์ประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินการจัดกิจกรรมพลศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับนักเรียนในทุกวันพุธ

     ด้านพหุปัญญา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. บุษบา บัวสมบูรณ์  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กรภัสสร  อินทรบำรุง  อาจารย์ วชิระ จันทราช   อาจารย์ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์ อาจารย์ธิดาพร  คมสัน ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อรพิณ สิริสัมพันธ์  อาจารย์ดวงนภา  ศรีนันทวงศ์  อาจารย์ดร. มานิตา ลีโทชวลิต และอาจารย์ริน ชีพอารนัย ึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้ช่วยศาตราจารย์เอกราช เจริญนิตย์ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
สอนโดยอาจารย์ประจำ
 
อาคารเรียน สนามเด็กเล่น และแหล่งเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียน

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3