ประวัติ

   
                     คณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย และการประถมศึกษา  ดังนั้นเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า ฝึก  ประสบการณ์ และศึกษาวิจัย ของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์จึงได้เสนอ โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาปฐมวัยขึ้น โดยมีวิวัฒนาการดังนี้
พ.ศ. 2547

 

 

สนอโครงการจัดตั้ง ศูนย์การศึกษาปฐมวัย ต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร  และได้มีการปรับแก้โครงการาเป็นระยะโดยรองศาสตราจารย์ คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ละคณาจารย์ด้านการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

พ.ศ. 2548

 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้อนุมัติให้จัดตั้งศูนย์การศึกษาปฐมวัย ขึ้นครั้งแรกโดยได้ดำเนินการปรับปรุงห้อง 2118 และ 2119 อาคารศึกษา 2 คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็นห้องเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้องต้นกล้า และห้องรวงข้าว

 

พ.ศ. 2548

 

 

 

เปิดรับนักเรียนรุ่นแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548  มีนักเรียน ทั้งสิ้นจำนวน 45 คน  ในระยะแรกการบริหารศูนย์การศึกษาปฐมวัยดำเนินการโดย คณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ คณิต เขียววิชัย กรรมการที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวพา เดชะคุปต์ และ อาจารย์ ดร.สำเริง กุจิรพันธ์ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บำรุง  โตรัตน์ ผู้ช่วยศาตราจารย์อนงค์พร  สมานชาติ อาจารย์สมวรรณ  นาคปั้น อาจารย์สุทธิลักษณ์  ศิลลา อาจารย์ไพบูลย์  อยู่ใจเย็น  โดยมี  อาจารย์ดร.กรภัสสร อินทรบำรุง เป็นผู้อำนวยการ อาจารย์ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรือง เป็นiรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  อาจารย์ดวงหทัย แสงวิริยะ เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
 

พ.ศ. 2551

 

 

 

พ.ศ. 2554

 

 

 

ศูนย์การศึกษาปฐมวัย ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น " โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับปฐมวัย" ดำเนินการโดย คณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ คณิต เขียววิชัย กรรมการที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวพา เดชะคุปต์ และ อาจารย์ ดร.สำเริง กุจิรพันธ์ คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กรภัสสร อินทรบำรุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ธิดาพร คมสัน รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ อาจารย์ มานิตา ลีโทชวลิต
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับปฐมวัย ดำเนินการโดย คณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ คณิต เขียววิชัย กรรมการที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวพา เดชะคุปต์ และ อาจารย์ ดร.สำเริง กุจิรพันธ์ คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์ ดร. วิสาข์ จัติวัตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กรภัสสร อินทรบำรุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ธิดาพร คมสัน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน อาจารย์ ดร.มานิตา ลีโทชวลิต