ข่าวความเคลื่อนไหว-กิจกรรม

 
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์วันพ่อ เพื่อถวายพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของพ่อ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิง อุปถัมภ์ อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่  3 ธันวาคม  พ.ศ. 2553