ข่าวความเคลื่อนไหว-กิจกรรม

 
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม สายใยรักจากลูกสู่แม่  เพื่อถวายพรแด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนารถ และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิง อุปถัมภ์ อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2553