ข่าวความเคลื่อนไหว-กิจกรรม

 
       เมื่อวันที่  ตุลาคม  พ.ศ. 2553  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับปฐมวัย ได้ร่วมกับผู้ปกครอง และนักเรียน  จัดกิจกรรม ปันน้ำใจ สู่เด็กแดนไกล ขึ้น เพื่อสงเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการเสียสละและการเป็นผู้ให้  ตลอดจนเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน   ณ โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี