ข่าวความเคลื่อนไหว-กิจกรรม

 
       เมื่อวันพฤหัสบดีที่  16  มิถุนายน  พ.ศ. 2554 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม วันไหว้ครู ฝากหนูเป็นศิษย์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของคุณครู และคณาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อบรมสั่งสอนศิษย์ ณ ห้องประชุมภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา อาคารศึกษา 2  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร