ข่าวความเคลื่อนไหว-กิจกรรม

 

 กำหนดการรับสมัคร
นักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

วัน-เดือน-ปี

กำหนดการ

 20 ธันวาคม 2553  – 21  มกราคม  2554 จำหน่ายใบสมัครและคู่มือการสมัคร
 10  – 11  มกราคม  2554 แจ้งความจำนงและยื่นหลักฐานการใช้สวัสดิการประเภทบุตรของบุคลากร
 17  – 18  มกราคม  2554 แจ้งความจำนงและยื่นหลักฐานการใช้สวัสดิการประเภทผู้มีอุปการคุณ
 19  – 21  มกราคม  2554 รับสมัคร
 31 มกราคม - 3  กุมภาพันธ์  2554 วัดความพร้อมนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
 5 - 6 กุมภาพันธ์  2554 วัดความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
 10  กุมภาพันธ์  2554
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในส่วนสวัสดิการและในส่วนผู้มีอุปการคุณ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์    การวัดความพร้อมในส่วนบุคคลทั่วไป
 11  กุมภาพันธ์  2554
 
จับฉลากคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในส่วนบุคคลทั่วไป
(ในกรณีที่มีผู้สมัครผ่านเกณฑ์ฯ เกินจำนวน)
ระดับปฐมวัย เวลา 9.00 น. ระดับประถมศึกษา เวลา 13.00 น.
 15  กุมภาพันธ์  2554 ประกาศผลการคัดเลือกฯ ในส่วนบุคคลทั่วไป
 19  กุมภาพันธ์  2554
 
มอบตัวนักเรียน  ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าอาหาร
และสั่งซื้อเครื่องแต่งกายและของใช้ส่วนตัวสำหรับนักเรียน
 27 มีนาคม  2554 ปฐมนิเทศผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (9.00 – 12.00 น.)
 22 พฤษภาคม  2554 ปฐมนิเทศผู้ปกครองชั้นอนุบาลปีที่ 1 (9.00 – 12.00 น.)
 1 มิถุนายน  2554 เปิดภาคเรียนต้น  ปีการศึกษา 2554