ข่าวความเคลื่อนไหว-กิจกรรม

 
         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม วันเข้าพรรษา  เพื่อให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ของชาวพุทธและการปฏิบัติตนในวันเข้าพรรษา  นอกจากนี้ยังเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย  ณ ห้องประชุมภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เมื่อวันที่  14  กรกฏาคม  พ.ศ. 2554