พัฒนาโรงเรียน

 
การศึกษาดูงาน และการอบรมสัมมนาด้านการศึกษาปฐมวัย
       การศึกษาดูงานต่างประเทศ
            ณ ประเทศออสเตรเลีย
                คณะผู้บริหารฯ เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ที่ประเทศออสเตรเลีย
            ณ ประเทศญี่ปุ่น
                  คณะผู้บริหารฯ เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ที่ TOKYO Gakugei University และ Nara University of Education ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์การศึกษาปฐมวัย 
            ณ ประเทศสิงคโปร์
                  คณะผู้บริหารฯ  เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ณ ประเทศสิงคโปร์
 
       พัฒนาบุคลากร
          พัฒนาบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ
                 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปฐมวัย จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศในระดับปฐมวัย ให้แก่บุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก
          พัฒนาบุคลากรด้านพหุปัญญา
                 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปฐมวัย ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนาทางด้านพหุปัญญา
 
       ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระดับการศึกษาปฐมวัย ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาต่างๆ