บุคลากรโรงเรียน

 
   คณะกรรมการที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์  ดร. คณิต  เขียววิชัย
 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

 
  คณะกรรมการที่ปรึกษา

 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวพา  เดชะคุปต์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

อาจารย์ ดร. สำเริง  กุจิรพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม

 
 

กรรมการที่ปรึกษา

กรรมการที่ปรึกษา

 
 
   ฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์  ดร. วิสาข์ จัติวัตร
คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ และผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. กรภัสสร  อินทรบำรุง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

อาจารย์ธิดาพร  คมสัน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร. มานิตา ลีโทชวลิต
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน

 
   อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เชี่ยวชาญแต่ละด้าน

ผู้ช่วยศาตราจารย์
ดร.โรม  วงศ์ประเสริฐ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ วชิระ  จันทราช
สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาตราจารย์
 ดร. บุษบา  บัวสมบูรณ์
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ดวงหทัย  โฮมไชยะวงศ์
สาขาวิชาการประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ดวงนภา  ศรีนันทวงศ์
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมัธยม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาตราจารย์
เอกราช  เจริญนิตย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

   

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์
       ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ์
 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

   
 
   อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับปฐมวัย

นางสาวอารีย์  พูพะเนียด
คบ. การศึกษาปฐมวัย

นางสาวอรกานต์ เพชรคุ้ม
ศษ.บ. การประถมศึกษา
(เกียรตินิยม)

นางสาวสุพรรณษา หงษ์อร่าม
คบ. การศึกษาปฐมวัย

นางสาวศศิกานต์ ผักไหม
คบ. การศึกษาปฐมวัย

นางสาวณัฎฐา แก้วลี
ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย
(เกียรตินิยม)

นางสาวนภารัตน์ เปรมปรีชากุล
ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย
(เกียรตินิยม)

นางสาวธนาภา สงค์สมบัติ
ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย
(เกียรตินิยม)

นางสาวมุจลินทร์ กลิ่นหวล
ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย
(เกียรตินิยม)

นางสาวธัญรวีร์ หวังศิริจิตร
ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย
(เกียรตินิยม)

   

นางสาวกณิกนันท์ ภูผา
ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย
(เกียรตินิยม)

   
 
   ครูพี่เลี้ยง

นางสังวร สุขงาม

นางเบญจมาศ ตงประจักษ์

นางสาวสุนันทินี ม่วงนวล

 

 

นางสาวพัณณิตา ศรีธัญรักษ์

   
 
   เจ้าหน้าที่ธุรการ

   

นางสาวศิริวรรณ ธิติธัมรักษ์

   
 
   แม่บ้านและพ่อบ้าน

 

นางแสงเทียน  แก้วงาม

นายรัตนพงษ์  เบญจวรรณ์