ปัญญาดี                      รู้วิถีวัฒนธรรมไทย                      ก้าวไกลสู่สากล